Cinsellik (İsl.)

 
 Zitierfähiger Link: Cinsellik (İsl.)  

Cinsellik, iki ayrı cins olan kadın ve erkeğin birbirlerine karşı duydukları ilgi, arzu ve çekicilik olgusudur. İnsan cinselliğinin biyolojik ve duygusal yanları vardır. Cinselliğin işlevlerinden biri, diğer canlılarda olduğu gibi, üreme yoluyla türün devamının sağlanmasıdır. Ancak cinsellik salt üreme amacına bağlı olarak tanımlanamayacak ölçüde karmaşık etki ve işlevleri içerir. Cinsellik temelde bireyler için sevgi, şefkat, huzur, dinginlik ve mutluluk vesilesidir. Nitekim Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi O’nun varlığının belgelerindendir…” (Rûm, 30/21; A‘râf, 7/189). Bu itibarla şartları uygun olan her kadın ve erkeğin evlenmesi teşvik edilmiş; imkanı bulunmayan kadın ve erkeğin evlendirilmesi ise toplumsal bir yükümlülük olarak emredilmiştir (Nûr, 24/32). Hz. Peygamber de, birçok sözünde evliliği ve evlilik içinde yaşanan cinselliği bir çeşit ibadet olarak nitelemiştir (Muslim). İnsanların cinsellikten uzak durmak amacıyla evlenmekten kaçınmaları hoş karşılanmamış ve bu durum bir dindarlık göstergesi olarak kabul edilmemiştir. Kur’an’da cinselliğin cennette de yaşanacağı belirtilmektedir (Bakara, 2/25; Tûr, 52/20). Cinsellik, kişisel kimliğe dahil ve sosyal çevrenin oluşumunda etkili olması nedeniyle, başlangıçtan beri dinî, ahlaki ve felsefi değerlendirmenin, politik ve hukuki müdahalenin konusu olmakta ve bir kültür fenomeni olarak açığa çıkmaktadır. İslam’a göre cinsellikte asıl olan mübâhlık değil,  haramlık(hazr)tır. Daha açık bir ifadeyle, İslam’da cinsellik kaynaklı davranış ve ilişki biçimleri, eşyada mübâhlığın asıl olduğunu öngören genel ilkenin bir istinası olarak, evli olma hali hariç, haram kabul edilmiştir. Cinsel davranış ya da ilişkiler, ancak farklı cinsten iki kimse arasında ve evlilik içinde mübâh/meşru sayılmıştır. Kur’an’da evlilik dışı cinsel ilişki (zina) ile ona götüren her türlü davranış, insan saygınlığına ve ahlaka aykırı, çok kötü ve çirkin bir iş olarak nitelenmiştir (En‘âm, 6/151; İsrâ’, 17/32). Evlilik dışı her türlü cinsel davranış ve ilişki biçiminden uzak durma anlamında iffet, müslüman ahlakının en önemli göstergelerinden biri kabul edilmiştir. İffetli bir cinsel yaşam, İslam’a göre ancak evlilik içinde mümkündür. Şu halde İslam’da meşru cinsellik, artık tarihte kalmış olan kölelik olgusu ve hukuku bir yana bırakılırsa, evlilikle sınırlandırılmış bulunmaktadır. İslam, cinselliği, yalnızca neslin devamı bakımından değil, aynı zamanda ruhsal ve bedensel bir ihtiyaç olarak da önemsemektedir.

TALİP TÜRCAN

İlişkili girdiler

This post is also available in German, German and English.