Din Değiştirme (Hrst.)

 
 Zitierfähiger Link: Din Değiştirme (Hrst.)  

Hrst. (Alm. Konversion)

Din değiştirme bir kimsenin bilinçli olarak bir cemaate, yani bir dinî

topluluğa ya da başka bir hıristiyan mezhebe geçmesini nitelemektedir. Din değiştirme imkanı din özgürlüğünün bir insan hakkı olmasının sonucudur ve bireysel bir hak olarak saygı duyulması gerekir. Neredeyse tarihte tüm dinî topluluklarda rastlanan din değiştirmeye zorlama bu nedenle reddedilmelidir. Din değiştirmeler baştan beri kilise tarihine aittir. Hıristiyanlar geçici bir süre için öncelikli olarak yahudi bir grup sayılırken, kısa bir süre sonra bağımsız bir dinî cemaat olarak algılanmaya başladılar. Pavlus İsa Mesih’e yönelmesiyle Yahudilik’ten Hıristiyanlığa geçmiş bir mühtedi olarak görülebilir (Elçilerin İşleri 9; Pavlus’tan Galatyalılar’a Mektup 1). Erken Dönem Kilisesi müritlerini sadece dinini değiştirenlerden oluşturuyordu. Çünkü o dönemde hıristiyan topluluğu içerisine Hıristiyanlık’tan gelen aileler tarafından tabii bir yetişme henüz mümkün değildi. Hıristiyanlığın mezheplere ayrılmasıyla da vaftiz edilmişlerin bir kiliseden diğerine geçebilme imkanı meydana gelmiştir. Vaftiz edilmemiş bireylerin Hıristiyanlığa geçmesi her zaman dinî bir kutsama töreniyle, yani vaftiz merasimiyle gerçekleşmektedir. Yine vaftiz edilmiş bir kimsenin bir mezhepten diğerine geçişi de kurala uygun olarak dinî bir ayin esnasında ve icabında kutsama ayinleriyle bağlantılı olarak yapılmaktadır (Katolikler’de konfirmasyon ve evharistiya). Vaftiz edilmiş bir kimsenin hıristiyan olmayan başka bir dinî topluluğa geçmesi, vaftizi geçersiz kılmaz, yani Hıristiyanlık’tan yüz çevirmiş bir mühtedi, kilisenin kutsama eylemiyle ilgili olarak üyesi kalmaktadır. Gerçi kilise böyle bir din değiştirmeyi doğal haklar sebebiyle kabullenmek durumundadır. Ancak bu durum kilisenin dinsel cezalarla tepki verip böylece kendi cemaatinden yani Hıristiyanlık inancından çıkan üyesini başarısızlığı konusunda ikaz eder. Vaftiz edilmiş bir kimsenin Hıristiyanlık dışında bir dine geçmesine irtidat denir ve bu kiliseden aforoz edilmeyi icap ettirmektedir. Hıristiyanlık içerisinde mezhep değiştirme de cezalandırılabilir. Örneğin Katolik kilisesinden Protestan kilisesine geçiş tefrika (ve mülhitlik) olarak değerlendirilir ve yine cezası aforozdur. Bireyin şehadetinin mühim olduğu ve kayıt altına alındığı ülkelerde (ör. Almanya) din değiştirmeler de hemen hemen her sefer hukuki olarak belgelendirilir.

STEPHAN HAERING

İlişkili girdiler

This post is also available in German, German and English.