Kadın (Hrst.)

 
 Zitierfähiger Link: Kadın (Hrst.)  

(Alm. Frau)

Hıristiyanlık’ta kadının rolü sorusu, birçok problemle bağlantılı bir konudur. Burada bir taraftan Hıristiyanlık inancına göre kadının mahi­yeti hakkındaki ilkesel (teorik) anlayış ile Hıristiyanlığın etkisindeki kültürlerde kadınların yaşadıkları ve yaşamaya devam ettikleri pratik realite arasında bir ayrım yapmak gerekir. Hıristiyanlık anlayışına göre bütün insanlar, ait olduğu millet, sosyal mertebe veya cinsiyetine bakıl­maksızın ilke olarak aynı onura sahiptir. “Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne kadın ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa’da birsiniz” (Pavlus’tan Galatyalılar’a Mektup 3,28). Pavlus tarafından Mesih’in kurtuluş eserine dayandırılan erkek ve kadın eşitliği, Eski Ahit’in başında Tanrının hilkat eserinin sonucudur. İlk yaratılış mesajın­da insanın Tanrı’ya benzerliği, erkek ve kadına eşit şekilde ve hemen başlangıçta verilmektedir (Yaratılış 1,27). Fakat daha ikinci yaratılış mesajında kadının değerlendirilmesinde, Mukaddes Kitab’ın tüm metin­lerinde devam eden bir çelişki kendini göstermektedir: İlk kadın Havva’nın, Adem’in kaburga kemiğinden yaratıldığı (Yaratılış 1,21-25), Adem’i ilk günaha yönlendirdiği ve bunun cezası olarak da erkeğe tabi kılındığı söylenmektedir (Yaratılış 3,1-16; krş. Pavlus’tan Efesliler’e Mektup 5,22-24; Pavlus’tan Korintliler’e 1. Mektup 14,34-35, Pavlus’tan Timoteos’a 1. Mektup, 2,12-14). İsa, kadınlara da aynen erkekler gibi önyargısız ve şartsız yöneldiğini söylemiştir, ki bu durum onun eleştiril­mesine neden olmuştur. İncillerde birbiriyle mutabık olarak İsa’nın diril­miş olarak önce kadınlara göründüğünden bahsedilmektedir (Matta 28,1-10; Markos 16,1-13; Luka 24,12), ki bu, diriliş mesajına başlangıçta inanamayan erkeklere karşı inanılmaz bir taltif olarak anlaşılmalıdır. Hem Eski hem de Yeni Ahit’te mükemmel kadın şahsiyetlerden (kadın peygamberler, İsa’nın annesi Meryem, misyonerler) bahsedildiği hâlde, hem Tanrı imajı hem de İncil’deki şahsiyetler, şüphesiz ağırlıklı olarak erkeklerin etkisindedir (Tanrı’nın mükemmel ve son şahsi vahyi olarak İsa da bir erkektir). Bu gerçek, kilise ve ilahiyat tarihinde, özellikle Protestan kilisesinde çoğunlukla, Katolik ve Ortodoks kiliselerinde ise sadece (ve prensip olarak) erkekler tarafından işgal edilen makamlar hiyerarşisi alanında daha güçlenmektedir. Bugün Kilise içinde kadın erkek eşitliği (neredeyse) yoktur, aksine kadın erkek eşitliği daha ziyade (henüz birçok eksiklerinin olmasına rağmen) seküler toplumun ve seküler devletin karekteristik bir özelliğidir. Ancak seküler devlet için de bütün insanların eşitliği yönündeki Hıristiyanlık düşüncesi önemli bir önkoşuldur.

Martin Thurner

İlişkili girdiler

This post is also available in German, German and English.