Melek (İsl.)

 
 Zitierfähiger Link: Melek (İsl.)  

Melekler, farklı biçimlere girebilen, duyularla algılanamayan, cinsiyetsiz, yeme-içme, uyuma gibi gereksinimleri olmayan nurani varlıklardır. Sayılarını ve gerçek mahiyetini sadece Allah’ın bildiği melekler (Muddessir, 74/31), Kur’an’a göre, Allah-evren ve Allah-insan ilişkisinde çeşitli görevler üstlenen ve Allah’ın verdiği bu görevleri eksiksiz yerine getirmekle yükümlü varlıklardır. İslam’da meleklere inanmak, İslam’ın inanç esaslarından biridir (Bakara, 2/285; Nisâ’, 4/136). Kur’an, melekler ve onların Allah ile ilişkileri hakkında müşrik Arap toplumundaki yerleşik bazı kabulleri eleştirmiş, meleklerin, Allah’ın kızları olduğu iddiasını reddetmiştir (Sâffât, 37/149-150; Zuhrûf, 43/19). Kur’an’da, meleklerin özellikleri, yetenekleri ve görevleri hakkında bazı bilgiler verilmektedir. Örneğin, meleklerin, Hz. Âdem’in yaratılışından önce var oldukları ve Allah’la iletişim kurdukları (Bakara, 2/30-34), yiyip içmedikleri (Hûd, 11/69-70; Zâriyât, 51/24-28), elleri (En’âm, 6/93) ve kanatları (Fâtır, 35/1) olduğu, göklerde bulundukları (Necm, 53/26) bildirilmektedir. Görevleri arasında, Allah’ı sürekli yüceltme (tesbîh), (A’râf, 7/206; Ra’d, 13/13; Enbiyâ’, 21/20; Sâffât, 37/166; Fussilet, 41/38), O’na secde etme, emirlerini yerine getirme (Nahl, 16/ 49-50; Tahrîm, 66/6), Peygamber’e dua etme (salat ve selam) (Ahzâb, 33/56), insanlar için dua ve bağış dileme (Mu’min, 40/7-9; Şûrâ, 42/5), zor ve sıkıntılı anlarda müminlere yardım etme gibi eylemler sayılmaktadır (Âl-u ‘İmrân, 3/123-125; Enfâl, 8/9; Tevbe, 9/26, 40). Allah, insanlar arasından seçtiği gibi melekler arasından da elçi seçer (Hacc, 22/75). Bazı meleklerin özel görevleri vardır. Örneğin, Cebrâil, Kur’an’da adı üç kere zikredilen vahiy meleğidir (Bakara, 2/97, 98; Tahrîm, 66/4). Mikâil, adı Kur’an’da bir defa geçen rızk ve rahmet meleğidir (Bakara, 2/98). Gelenekte Azrâil olarak bilinen melek Kur’an’da ölüm meleği (Secde, 32/11) olarak anılır. Ayrıca, adı sadece hadislerde geçen İsrâfil (Beyhakî), dünya hayatının sona ermesi ve yeniden diriliş için sûra üfleyecektir (Neml, 27/87; Kâf, 50/41). Bunlar dört büyük melek olarak da kabul edilir. Ayrıca Allah’ın katına yakın, arşı taşıyan ve arşın çevresinde bulunan mukarreb melekler (Zumer, 39/75; Mu’min, 40/7; Hâkka, 69/17; Nisâ’, 4/172), insanların söz ve davranışlarını kaydeden yazıcı melekler (kirâmen katibîn) (Zuhrûf, 43/80; Kâf, 50/17-18), ahirette görevli melekler (Ra’d, 13/23-24; Zumer, 39/71-72; Zuhrûf, 43/77) de bulunmaktadır. Kur’an’da yer almadığı halde, hadislerde adı geçen (Tirmizî) ve halk inancında isimleri sık anılan sorgu melekleri münker-nekirin varlıkları din bilginleri arasında tartışma konusudur.

 

İSMAİL HAKKI ÜNAL

İlişkili girdiler

This post is also available in English.